Brak wpisów.

Deklaracja dostępności | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://azm.srk.com.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2019-08-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
  • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
  • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
  • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Aktualnie niedostępnymi są jedynie pliki do pobrania. Rozpoczeliśmy szereg działań wraz z cyklem szkoleń, który pozwoli na pełne uzyskanie dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A..

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Wojciech Jaros adres e-mail .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 693 284 282. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207

Bytom 41-914

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą schody do wejścia głównego, do którego można się dostać poprzez pochylnię wjazdową.

Po przekroczeniu progu drzwi wejściowych, należy użyć schodów, które prowadzą do jedynego obszaru kontroli - PORTIERNIA.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 Korytarze oraz klatki schodowe, po przejściu przez PORTIERNIĘ dostępne są dla wszystkich osób przebywających w budynku.

W budynku nie ma wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 Do budynku prowadzi pochylnia. Po przekroczeniu drzwi wejściowych znajduje się kiosk z dostępem do Internetu a także PORTIERNIA wraz z osobą służącą pomocą.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 Przy budynku, w wyznaczonej strefie parkowania zostały wyznaczone oraz oznakowane dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 Pełna zgoda, nad podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak

 

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Deklaracja dostępności.pdf 112.45KB Plik: Deklaracja dostępności.pdf
Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry